0911182890 / plastickpoprad@gmail.com

informácie o produktoch

 
 
Úvod > Informácie o produktoch
 

.

PVC - kanalizačné rúry

Hladké kanalizačné rúry sú vyrábané z PVC-U v dvoch prevedeniach:

A)   podľa normy STN EN 1401 s kompaktnou stenou

B)  podľa STN EN 13476 so štruktúrovanou stenou (trojvrstvové).

Obe prevedenia rúr sú navzájom kompatibilné s tvarovkami vyrábanými podľa STN EN 1401.

Potrubný systém je určený pre výstavbu stokových sietí a kanalizačných prípojok na odvod odpadových a dažďových vôd do teploty 60°C z bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych objektov do stupňa znečistenia, ktoré nepôsobí agresívne na PVC-U v zmysle TNI ISO/TR 10358 a elastomérové tesniace krúžky. Rúry a tvarovky sa spájajú hrdlovým násuvným spojom s tesniacim elastomérovým krúžkom.

Tesnosť hrdlového spoja je kontrolovaná pretlakom 50 kPa. Na požiadanie vykonávame statický výpočet uloženia potrubí v zmysle doporučenia STN 73 6734. V zmysle STN 73 0823 sú rúry a tvarovky zaradené do stupňa horľavosti B. Rúry sa vyrábajú v oranžovohnedej farbe.

 

PVC - korugované rúry

Kanalizačný korugovaný potrubný systém je modernejším kanalizačným potrubím z PVC-U, ktorý tak z hľadiska technických parametrov ako aj hospodárnosti vysoko prevyšuje hladké kanalizačné potrubia z tohto materiálu. Pre svoje nesporné výhody, najmä výbornú chemickú odolnosť, spoľahlivý a nenáročný spôsob spájania, veľkú stavebnú dĺžku rúr a výborné hydraulické vlastnosti našiel systém široké uplatnenie. Prednosťou tejto konštrukcie v porovnaní s tradičnou konštrukciou plnostenných rúr s obojstranne hladkým povrchom je dosahovanie vyššej statickej únosnosti pri súčasnom znížení hmotnosti rúr. Kanalizačné korugované rúry ako aj tvarovky a gumové tesniace prvky sú určené na budovanie gravitačných odtokových sietí na odvádzanie splaškových, infekčných, dažďových, podzemných a priemyselných odpadových vôd.

 

PVC - tlakové rúry

Tlakové rúry z PVC-U, nemäkčený polyvinylchlorid, sú vyrábané podľa STN EN 1452-1,2,3 v rozmeroch dn 90, 110, 160, 225, 280, 315, 450 mm s menovitým tlakom PN 6, 8, 10, 12,5; 16 barov. Rúry sú  vyrábané v stavebných dĺžkach 6 m, sú hrdlované, hrdlá sú tesnené gumovým krúžkom. Sú určené na prepravu pitnej a úžitkovej vody, na pretlakovú a vákuovú kanalizáciu a na prepravu rôznych kvapalín.

 

PP - kanalizačné rúry

PP hladký plnostenný systém je kanalizačný potrubný systém z polypropylénu (PP) zahŕňajúci rúry a tvarovky vyrobené podľa normy STN EN 1852 v rade kruhovej tuhosti SN8, pričom kruhová tuhosť je väčšia ako 10 kN/m2. Hladká vnútorná stena poskytuje vynikajúce hydraulické vlastnosti.

PP rúry sú dodávané v štandardnej dĺžke 6 metrov alebo na vyžiadanie zákazníka. Systém sa spája spojkami
s hrdlovým násuvným spojom, pričom tesnosť je zabezpečená elastomérovým tesnením.

 

PP - korugované rúry

Kanalizačné rúry a tvarovky systému PP-korug sú určené pre podzemné gravitačné siete bežne uložené v hĺbke 0,8 až 8,0 metra. Pre ich vysokú tepelnú a chemickú odolnosť sú vhodné pre beztlakové priemyselné systémy. Rúry PLASTIKAN - PP sú vysoko odolné voči trhlinám a mechanickým namáhaniam. Najnovšie výskumy polypropylénových rúr potvrdzujú ich minimálnu životnosť 100 rokov, pričom výkonnostné testy naznačujú, že ich životnosť bude niekoľkokrát dlhšia. To je dôvod, prečo je použitie systému vhodné hlavne pre kanalizačné siete. PP-korug je korugovaný kanalizačný potrubný systém z polypropylénu (PP) zahŕňajúci rúry a tvarovky vyrobené podľa normy STN EN 13476-3 + A1  určený na budovanie gravitačných stokových sietí na odvádzanie odpadových a dažďových vôd z bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych objektov.

Štruktúrované dvojstenné rúry PP-korug sú vyrobené koextrúziou. Hladká vnútorná stena bielej farby poskytuje vynikajúce hydraulické vlastnosti, vonkajšia profilovaná stena čiernej farby zaisťuje vysokú kruhovú tuhosť rúr.

Rúry PP-korug sú dodávané v štandardných dĺžkach 3; 5 a 6 metrov. Rúry a tvarovky PP-korug sa spájajú  hrdlovým násuvným spojom, pričom tesnosť je zabezpečená elastomérovým tesnením. Systém PP-korug zaisťuje spoľahlivú a rýchlu montáž.

PPHT - odpad

PP-HT systém je určený pre pripojovacie, odtokové, odpadné, splaškové, dažďové a vetracie potrubia vo vnútri domov a priemyslových stavieb (oblasť použitia B – v budovách a na ich vnútorných stenách), ktoré sú napájané na systém vonkajšej kanalizácie.

PP-HT systém sa vyznačuje odolnosťou proti vysokým teplotám odpadových tekutín (maximálna dovolená teplota odpadového média je do 100°C). Minimálne teploty pre použitie sú do –10 °C.
Jednotné rozmery systému ho umožňujú spájať nielen s inými PP rúrami rôznych výrobcov, ale aj s PVC rúrami iných materiálov pre zvislé odpady príslušného rozmeru. Komponenty systému PP-HT je možné bez problémov pripojiť aj na zodpovedajúce priemery hladkých rúr ležatej kanalizácie.
 

Revízna šachta

Revízna šachta je kanalizačná alebo stoková tvarovka. Používa sa na pripojenie kanalizačných alebo stokových systémov a (alebo) zmenu smeru kanalizačných a stokových potrubí, ktorá končí na úrovni zeme telesom šachty s minimálnym vonkajším priemerom 200 mm a vnútorným priemerom menej ako 800 mm. Slúži ako kontrolná a výplachová šachta k inšpekcii systému. Ukončenie na úrovni zeme umožňuje zavedenie čistiaceho, kontrolného a skúšobného zariadenia a odstránenie sutiny, ale nedovoľuje prístup personálu. Podľa typov ich delíme na koncové, priame, uhlové, sútokové, spádové a univerzálne. 
 

Vodomerná šachta

Vodomerná šachta je určená na meranie odberu vody pre domácu a verejnú spotrebu pitnej vody. Šachta je skonštruovaná tak, že jej použitie je bezpečné aj v extrémnych podmienkach do -25°C. Využíva teplo pôdy v nepremŕzajúcej hĺbke.