0911182890 / plastickpoprad@gmail.com

výber čerpadla

 
 
Úvod > Výber čerpadla
 

Rady pri montáži

Stanovenie požadovaného prietoku vody na základe toho na aký účel sa bude voda využívať

Zásobovanie domácnosti

► malá domácnosť (1-3 členovia domácnosti, max. 5 odberných miest) maximálna spotreba 40l/min.

► stredná domácnosť (3-4 členovia domácnosti, max. 7 odberných miest) maximálna spotreba 60l/min.

► veľká domácnosť ( 5 a viac členov domácnosti, viac generační dom) maximálna spotreba 80l/min.

Zavlažovanie

► ručné polievanie, polievanie pomocou záhradnej hadice 1/2“, maximálna spotreba 16l/min.

► ručné polievanie , polievanie pomocou záhradnej hadice 3/4“, maximálna spotreba 30l/min.

► ručné polievanie, polievanie pomocou záhradnej hadice 1“, maximálna spotreba 50l/min.

Automatická závlaha

► potrebný prietok obvykle stanovuje realizátor závlahy

Kombinovaná spotreba

Najčastejšia kombinácia spotreby vody je zásobovanie domácnosti, automatická závlaha a ručné polievanie. Automatická závlaha je najčastejšie prevádzkovaná v čase keď domácnosť nemá žiadnu spotrebu ( v noci a nad ránom), preto kombinovaná maximálna spotreba je daná maximálnou spotrebou resp. súčtom spotreby domácnosti a manuálneho polievania.

Iné účely

Dopúšťanie jazierok a nádrží, napúšťanie bazénov, chladenie alebo iné. Stanovenie požadovaného prietoku konzultuje s odborníkom, neváhajte nás osloviť : plastickpoprad@gmail.com alebo 0904888881

 

Ako hlboko spustiť čerpadlo do vrtu

Z hľadiska spoľahlivého a dlhodobého fungovania čerpadla je pri inštalácii do vrtu veľmi dôležitá inštalačná hĺbka a poloha čerpadla. Čerpadlo je potrebné inštalovať dostatočne vysoko od dna, aby nedošlo k nasatiu nečistôt z dna vrtu. Pri vŕtanej studni obvykle posledné dva metre slúžia ako kalník, nad ním sa za bežných okolností nachádza niekoľko metrov perforovanej rúry. Pokiaľ je to možné odporúčame čerpadlo inštalovať až nad perforáciu.

 

Ako postupovať pri inštalácii čerpadla do kopanej studni.

Pri kopaných studniach je často vodný stĺpec podstatne nižší v porovnaní s vŕtanou studňou a dochádza k jej postupnému zanášaniu nečistotami. Pri inštalácii čerpadla s tým treba rátať a pokiaľ je to možné nainštalovať ho aspoň jeden meter od dna studne. Vo väčšine prípadov je vodný stĺpec menší alebo pri čerpaní dochádza k jeho značnému poklesu. Väčšina ponorných čerpadiel nie je dimenzovaná na prácu v prípadoch kedy sú čiastočne vynorené, pretože tým môže dôjsť k ich poškodeniu. V takýchto prípadoch sa do kopaných studní preventívne odporúča inštalovať čerpadlá s chladiacim plášťom, alebo inštalovať čerpadlá vo verzii s plavákom, čo je najlacnejšia a najjednoduchšia ochrana proti behu na sucho.

 

Ako postupovať pri výbere a inštalácii ponorného čerpadla do nádrže.

V prípade inštalácie čerpadla do nádrže musí byť čerpadlo vybavené chladiacim plášťom, pri inštalácii čerpadla vo vertikálnej polohe to však nie je vždy nevyhnutné a záleží to od okolností. Chladiaci plášť je potrebný v prípade že obtekanie vody okolo motora je nedostatočné, čím môže dôjsť k jeho prehriatiu a následnému poškodeniu. Pri horizontálne inštalácii je nevyhnutne potrebný chladiaci plášť. V prípadoch kedy môže teplota čerpanej vody presiahnuť teplotu 20°C odporúčame použiť externý chladiaci plášť. Inštaláciu čerpadla do nádrže odporúčame realizovať prostredníctvom spôsobilej a skúsenej firmy, neváhajte nás kontaktovať plastickpoprad@gmail.com alebo 0904888881

 

Malá výdatnosť vrtu

Častým problémom sú vrty s malou výdatnosťou, ktoré nedokážu pokryť okamžitú spotrebu akú zákazník potrebuje. Prvým problémom v danom prípade je, ako dosiahnuť potrebný prietok a druhým problémom je, ako v takomto prípade ochrániť čerpadlo pred chodom na sucho a nasatím nečistôt.

V tomto prípade je potrebné mať čerpadlo nainštalované v správnej hĺbke a nastaviť prietok regulačným ventilom tak aby pri dlhšom čerpaní nedochádzalo k vyčerpaniu vrtu. Ďalšou dôležitou zásadou v takýchto prípadoch je vždy vybaviť čerpadlo vhodnou motorovou ochranou a ochranou proti behu na sucho. V prípade veľmi malej výdatnosti je možným riešením čerpanie vody s takéhoto zdroja do zbernej nádoby (nádrže), do ktorej sa za určitý čas nazbiera dostatočné množstvo vody. Do tejto zbernej nádoby umiestnite ďalšie čerpadlo, ktoré môže jednorázovo čerpať podstatne väčšie množstvo vody.

Čo v tomto prípade nerobiť

Zákazníci v takomto prípade často čerpadlo umiestnia až na samé dno vrtu a zaobstarajú si väčšiu tlakovú nádobu. Väčšia tlaková nádoba pomôže len chvíľkovo, za pár minút sa voda v nádobe minie a problém je späť. Umiestnenie čerpadla v blízkosti alebo na samotné dno vrtu, ale aj do oblasti perforácie prináša riziko že čerpadlo bude nasávať nečistoty. Vďaka filtrácii sa vám môže podariť nečistoty odfiltrovať, ale pri dlhšej takejto prevádzke hrozí poškodenie čerpadla (zaseknutie hydrauliky, spálenie motora, opotrebenie hydrauliky čo môže viesť k zničeniu motora).

 

Problémy s elektrickou energiou

Na viacerých odberných miestach sú problémy s elektrickou energiou, vo väčšine prípadov sa problémy vyskytujú len za určitých okolností alebo majú len krátkodobý charakter. V prípade že vaše čerpadlo nemá vhodnú motorovú ochranu je možné že dôjde k poškodeniu elektromotora. Ovládacie jednotky PILOT ale aj frekvenčné meniče vám poskytnú kompletnú motorovú ochranu vášho čerpadla. 

 

Úprava kvality výstupnej vody, voľba vhodnej filtrácie

Odstránenie mechanických nečistôt

Mechanické nečistoty poškodzujú spotrebiče, armatúry, pákové batérie, upchávajú dýzy závlah. Preto odporúčame pri každej studni aj inštaláciu filtra na odstránenie mechanických nečistôt. Na tento účel sú najvhodnejšie filtre s vypúšťacím ventilom, kde môžete vypustiť nahromadení kal z filtra bez potreby demontovania banky filtra. Takéto filtre odstraňujú hrubé mechanické nečistoty väčšie ako 90 mcr alebo 50 mcr. Pokiaľ je potrebné odfiltrovať jemnejšie mechanické nečistoty je potrebné použiť ďalší filter s jemnejšou filtračnou vložkou.

Problémy s mechanickou filtráciou

Príliš veľa nečistoty vo vode: Filter sa po chvíli zanesie. Treba voliť filter s väčšou kapacitou alebo hydrocyklón. Pri niektorých prípadoch pomôže zriadenie automatiky na automatické odpúšťanie kalu.
Upchatá filtračná vložka po krátkej prevádzke: Treba zvoliť hrubšiu filtračnú vložku alebo pred existujúci filter predradiť ešte jeden filter s hrubšou filtračnou vložkou.
Zdeformovaná filtračná vložka: Je potrebné znížiť prietok alebo namontovať filter s väčšou kapacitou. Ďalšou možnosťou je montáž dvoch filtrov paralelne.

Odstránenie zápachu, zákalu vody, mikroorganizmov a baktérií

Zápach vody najčastejšie spôsobujú organické nečistoty alebo príliš veľké množstvo železa, chlóru, zlúčenín síry.
Zákal vody je pre každú studňu špecificí a môže ho spôsobovať veľa faktorov, vo väčšine prípadov je možné zákal filtráciou odstrániť.

Na odstránenie zápachu sa používajú filtračné vložky s aktívnym uhlím alebo karbónové bloky. K odstráneniu kalu sa používajú vložky ktoré dokážu odstrániť drobné jemné nečistoty/čiastočky. Na odstránenie baktérií a mikroorganizmov sa používajú filtračné vložky s prímesou striebra.

V prípade použitia ktorejkoľvek z uvedených vložiek je nutné pred tieto filtračné vložky umiestniť mechanický filter. V opačnom prípade môže dôjsť k upchatiu alebo znehodnoteniu filtračnej vložky.

Odstránenie tvrdosti vody

Tvrdá voda spôsobuje tvorbu nánosov v armatúrach a potrubiach a vedie k ich postupnému zanášaniu a upchávaniu. Pri práčkach, umývačkách riadu, alebo ohrievačoch vody zanáša výhrevné špirály a postupom času spôsobí jej prepálenie. Najjednoduchšou ochranou sú prietokové filtre s polyfosfátovou náplňou. Komplexnou a 100% ochranou sú zmekčovače vody s ionovýmennou náplňou kde ióny vápnika a horčíka sú nahrádzané sodíkom . Sú to kompaktné zmäkčovače kde sa filter, riadiaca hlava a regulačný roztok nachádzajú v jednom kompaktnom obale. Na reguláciu náplne slúži soľný roztok.

Odborná inštalácia je jedným zo základných predpokladov spoľahlivého a dlhodobého fungovania vášho čerpadla. Nedodržanie dole uvedených pokynov môže viesť k trvalému poškodeniu výrobku.

Elektro časť, motorová ochrana, motor, kábel

Prevádzkujte čerpadlo vždy prostredníctvom vhodnej motorovej ochrany a s ochranou proti behu na sucho. Pre správne fungovanie motorovej ochrany je dôležité aby bola správne nastavená. Motor čerpadla používaný bez použitia motorovej ochrany alebo bez správne nastavenej motorovej ochrany sa nevzťahuje záruka.

Elektrický okruh čerpadla prevádzkujte vždy s prúdovým chráničom, prevádzkovanie bez tejto ochrany môže viesť k nenávratnému poškodeniu riadiacej elektroniky.

Ovládacie skrinky inštalujte na stenu v pozícii kde nemôže dôjsť k ich zatopeniu, dôraz klaďte na to aby boli káblové vývody vždy dostatočne dotiahnuté a skrinka uzavretá. Natečenie vody do ovládacej skrinky môže spôsobiť jej nenávratné poškodenie.

Nikdy nepoužívajte predlžovacie káble k prepojeniu medzi frekvenčným meničom a kondenzátorovou skrinkou ani k ich pripojeniu na elektrickú sieť, sú najčastejším zdrojom závad a môžu viesť k trvalému poškodeniu ovládacích zariadení.

Doporučujeme aby kábel medzi čerpadlom a napájaním bol neporušení z jedného kusu. V prípade že kábel musí byť prerušení dbajte na to aby bolo prepojenie vykonané vodotesným káblovým spojom alebo aby bolo prepojenie káblov umiestnené v skrinke s dostatočným krytím, veľmi dôležité je aj aby kábel ktorý nadpájame mal vhodné parametre ( najlepšie rovnaké ako kábel ku ktorému ho pripájame).

V prípade že je kábel medzi čerpadlom a frekvenčným meničom dlhší ako 70 metrov je nutné napojiť medzi frekvenčný menič a kondenzátorovú skrinku vyhladzovací filter. V prípade že vyhladzovací filter nepoužijeme môže odstupom času dôjsť k poškodeniu izolácie motora.

Inštalácia, prevádzkovanie

Na výtlak čerpadla odporúčame inštalovať spätnú klapku ( spätná klapka je väčšinou súčasťou hydraulík čerpadiel), v tomto prípade slúži táto spätná klapka ako bezpečnostná. V prípade inštalovania čerpadla do väčších hĺbok použite na výtlačné potrubie mosadznú spätnú klapku.

Zvoľte vhodné dimenzovanie rozvodov, aby zodpovedali požadovaním prietokom. V prípade zlého dimenzovania potrubia môže dochádzať k neprimerane veľkým tlakovým stratám, v takýchto prípadoch sa môže javiť že čerpadlo nepodáva deklarovaní výkon.

Na zaistenie čerpadla vo vrte použite nerezové alebo oceľové lanko alebo iný materiál, kde je minimálna statická rozťažnosť. V prípade použitia zlého zaisťovacieho lana (napr. lano s veľkou statickou rozťažnosťou) dôjde po určitej dobe k jeho prílišnému natiahnutiu, v tom prípade lano už neplní svoju funkciu a váha celej sústavy zostane visieť na výtlačnom potrubí alebo na elektrickom kábli, čo môže viesť k ich poškodeniu. Na upevnenie lana použite vhodný spojovací materiál v inom prípade môže dôjsť k predratiu lana.

Čerpadlo odporúčame vo vrte vystrediť pomocou montážnej spony. Bez jej použitia sa môže kábel, rúra výtlačného potrubia ako aj čerpadlo dotýkať steny vrtu a odstupom času môže dôjsť k ich predratiu a poškodeniu.

V prípade že nie ste dostatočne odborne zdatný, nechajte inštaláciu čerpadla na nás, máme s tým bohaté skúsenosti. Neváhajte nás kontaktovať emailom: plastickpoprad@gmail.com alebo na tel. čísle 0904888881